Flevoboys

Voetbal voor iedereen!

Flevo Boys – Go Ahead Kampen

Zaterdag 9 december, aanvang 15:00 uur
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80, 8302DC EMMELOORD

Boetes voor gele en rode kaart

Leden van Flevo Boys betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

Kosten gele en rode kaart: A-categorie seizoen 2015-2016

Senioren

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 14,60.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 23,10 Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 23,10.

Junioren en pupillen

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 6,70.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 13,10. Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 13,10.

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Senioren en junioren t/m C junioren 10 min, D pupillen 5 minuten. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

Flevo Boys picto-pdf indeling A- en B-categorie

Enige vorm van protest of bezwaar is bij gele- en/of rode kaarten niet mogelijk. Leidend zijn de uitspraken die in sportlink zijn vermeld door de KNVB. Als een speler twee maal geel (dus rood) krijgt in de wedstrijd, worden deze geregistreerd als twee maal geel. Dan moet je twee maal een gele kaart betalen. Afhankelijk of één van deze twee gele kaarten tot een uitsluiting leidt, kan het dus zijn dat je twee verschillende bedragen moet betalen. Alle gele kaarten in een seizoen worden immers bij elkaar opgeteld.

In het geval van een rode kaart (niet het gevolg van twee keer een gele kaart in de wedstrijd) zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler krijgt een schikkingsvoorstel
2. KNVB maakt er meteen een tuchtzaak van (mede gezien de ernst van het feit).

Van elke rode kaart moet een melding worden gemaakt bij de voorzitter voetbalcommissie van Flevo Boys: voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl. Bij hem kan je ook terecht voor nadere toelichting over het verdere proces en welke actie er moet worden ondernomen.

Let op! Je hebt te maken met termijnen. Snelheid is hier geboden. Bij overschrijding verlies je rechten.

In eerste aanleg (dus verweer op schikkingsvoorstel of verklaring n.a.v. tuchtzaak) is er geen sprake van in beroep gaan. Nadat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, kan daarna pas sprake zijn van beroep. Let op! Het instellen van beroep kost € 65,00 (gevolgd door mogelijk meer kosten). Ook al deze kosten zijn voor rekening van de betreffende speler. Het is niet toegestaan zonder overleg met de voorzitter voetbalcommissie in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Geen discussie

Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van Flevo Boys is van mening dat dat niet de discussie moet zijn en zal daarover ook niet in discussie gaan, maar wil in dat licht bezien de eerste gele kaart voor kosten van de vereniging laten zijn. Daarna moet, wanneer een speler een gele kaart krijgt en daarvoor een boete krijgt, elke boete voor een gele kaart zelf betalen. Flevo Boys betaalt de boete via de zogenaamde rekening-courant van de KNVB en de betreffende speler krijgt een nota van Flevo Boys met daarin het bedrag wat aan Flevo Boys betaalt moet worden. De regels voor rode kaarten zijn ongewijzigd.

Boete voor het team

Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Flevo Boys, op advies van de voetbalcommissie, kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vind dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

Door Flevo Boys - 16 september 2015